PACK วิทย์สุขภาพ. (พยาบาล, เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค, กายภาพบำบัด, สาธารณสุข)
PACK วิทย์สุขภาพ. (พยาบาล, เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค, กายภาพบำบัด, สาธารณสุข)

PACK วิทย์สุขภาพ. (พยาบาล, เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค, กายภาพบำบัด, สาธารณสุข)

฿1,300.00 ฿1,150.00

รายละเอียดวิชา: GAT, PAT2, สามัญคณิต1, สามัญฟิสิกส์, สามัญเคมี, สามัญชีววิทยา, สามัญไทย, สามัญสังคม, สามัญอังกฤษ + Onet Online 5 วิชาฟรี (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ไทย, สังคม)

ออกข้อสอบโดย: OnDemand, FORWARD ENGLISH, DAVANCE

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจในการสอบเข้าคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้แก่ พยาบาล, เทคนิคการแพทย์, รังสีเทคนิค, กายภาพบำบัด, สาธารณสุข, 

วิทยาศาสตร์การแพทย์, แพทย์แผนไทย

*ทั้งนี้แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการ

เพราะในแต่ละรูปแบบการรับของ TCAS อาจมีวิชาที่ใช้ต่างกันเล็กน้อยในบางสถาบัน

ล้างค่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam

1.สัมผัสบรรยากาศและกฎเกณฑ์การสอบเสมือนจริง ลดแรงกดดันในสนามสอบ
2.รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยใบรายงานผลสรุปวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล อย่างละเอียด
3.แนะนำบทที่ควรเก็บในช่วงโค้งสุดท้าย เป็นรายบุคคล
4.ข้อสอบและเฉลยละเอียด สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
พิเศษ!!!นำคะแนนที่ได้มาฝึกจัดอันดับแบบ Combined Admission เป็นที่แรก พร้อมประเมินผลว่าคะแนนที่ได้จะทำให้เราติดคณะไหน

ตารางสอบ