MOCK TCAS : PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
MOCK TCAS : PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

MOCK TCAS : PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

฿195.00

ออกข้อสอบโดย: ทีมรุ่นพี่อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เลือกเข้าสอบเวลาใดก็ได้
ในช่วง 25 – 31 มกราคม 2564

เหมาะสำหรับ

น้องๆ ม.6, ม.5, ม.4 และเด็กซิ่ว ที่ต้องการเข้าศึกษาในระบบ TCAS
คณะที่มีสัดส่วนของ PAT7 เข้ามาใช้คัดเลือก เช่น
– ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา
– การท่องเที่ยวและการโรงแรม
– สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/อักษร/นิเทศ/นิติ/รัฐศาสตร์/จิตวิทยา ที่ใช้รูปแบบคัดเลือกวิชา PAT7 เป็นต้น
(ในความเป็นจริง PAT7 สามารถเลือกสอบได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น)
*ทั้งนี้แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการ เพราะในแต่ละรูปแบบการรับของ TCAS อาจมีวิชาที่ใช้ต่างกันเล็กน้อยในบางสถาบัน

ล้างค่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam

1. สอบออนไลน์ที่ไหนก็ได้ กำหนดเวลาการสอบได้เอง เน้นการฝึกข้อสอบและจับเวลาจริง
2. รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยใบรายงานผลสรุปวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล อย่างละเอียด
3. แนะนำบทที่ควรเก็บในช่วงโค้งสุดท้าย เป็นรายบุคคล
4. ชุดข้อสอบและเฉลยละเอียด สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
พิเศษ!!!นำคะแนนที่ได้มาฝึกจัดอันดับแบบ Combined Admission เป็นที่แรก พร้อมประเมินผลว่าคะแนนที่ได้จะทำให้เราติดคณะไหน

ตารางสอบ