นโยบายความเป็นส่วนตัว

TCASter (ในนามบริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด)ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ดังนั้น TCASter จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และเก็บรักษาข้อมูลของนักเรียนไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ โดยวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อแจ้งวิธีการที่บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด (และบริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD” ในกรณีที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทร่วมของบริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด) เก็บรวบรวม ประมวลผล และ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามในเอกสารฉบับนี้) ของนักเรียนที่เกี่ยวกับการสมัครเรียน การเข้าเรียนระบบการเรียนแบบออนไลน์  และงานกิจกรรม (ทั้งคิดค่าบริการและไม่คิดค่าบริการ) รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง (“ผู้เรียน”) (รวมเรียกว่าบริการ”) ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้ผู้เรียนได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการของผู้เรียน

 

โดยการที่ผู้เรียนได้เริ่มปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ ส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ หรือลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าผู้เรียนได้ตกลงและยินยอมให้บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด (และบริษัทในเครือ Learn Corporation Co.,LTD.” ในกรณีที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทร่วมของบริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด) และผู้แทน และ/หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปในเอกสารนี้ รวมเรียกว่าบริษัทฯ”, “เราหรือพวกเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนรวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้เรียนที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

การเก็บข้อมูลของผู้เรียนโดยบริษัทฯ (Personal Information Collected by Company)

เมื่อผู้เรียนได้สมัครใช้บริการ เพื่อใช้บริการของบริษัทฯ หรือได้ใช้บริการ เข้าถึงบริการ บริษัทฯ อาจจะร้องขอให้ผู้เรียนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ สำหรับการให้บริการดังกล่าว 

 • ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนที่ผู้เรียน ได้แก่ ชื่อนามสกุล, วันเกิด, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่/สถานที่จัดส่งสินค้า, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ
 • ข้อมูลที่ผู้เรียนให้ไว้บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรา เช่น การรับบริการต่างๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของเราบนแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอก
 • ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการดู ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลอุปกรณ์เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ และใช้แอปพลิเคชัน หรือเปิดอีเมลที่เราส่ง รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ รหัสตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และที่อยู่ IP ของผู้เรียน

 

บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และในการให้บริการ และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการให้บริการ และอาจจะเป็นการบ่งชี้ตัวตนของผู้เรียนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคล”)

ผู้เรียนอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ หากผู้เรียนไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาปฏิเสธการขอสมัครเป็นผู้เรียนหรือปฏิเสธที่จะให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้เรียนมิได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้เรียนร้องขอได้ ซึ่งผู้เรียนรับประกันและรับรองว่า ผู้เรียนอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวม ประเมินผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  

 

ผู้เรียนยอมรับและตกลง ว่าบริษัทฯ อาจจะทำการควบรวมกิจการ แยกธุรกิจ โอนย้ายธุรกิจ หรือทำการอื่นใด ซึ่งอาจเป็นผลให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ไปยังบุคคลภายนอกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้เรียน (Purpose for Collection, Use and Disclosure of Personal Information)

บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้เรียน (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปรับซอฟต์แวร์ (software upgrades) และปรับปรุงการให้บริการ) รวมถึงทำให้บริษัทฯ รับมือกับคำถามของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ในอนาคต รวมทั้งติดต่อกับผู้เรียนตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น
 • ทำวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้เรียน และนำมาพัฒนา ปรับปรุงบริการให้ดีเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
 • เพื่อตรวจสอบการสมัครใช้บริการของผู้เรียน เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะตอบรับการสมัครใช้บริการ ดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบตัวตน เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องขอ หรือคำสั่งจากผู้เรียน
 • ป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ในการใช้บริการ
 • ป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรม และวิเคราะห์ รวมถึงจัดการความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์ และดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บค่าสินค้า/บริการ (billing) หรือการฉ้อโกงใดๆ
 • ในกรณีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การร่าง และการตรวจสอบเอกสาร เอกสารการทำธุรกรรม การได้รับความเห็นทางกฎหมาย และดำเนินคดี) และ/หรือ ปกป้อง และบังคับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯ 
 • เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึก และการสอบสวน) และ/หรือ กระทำการอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการ

นอกจากนี้ ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและข้อมูลการโฆษณาจากบริษัทในเครือ  Learn Corporation Co., LTD  รวมถึงบริษัทร่วม และบริษัทในเครือของ  Learn Corporation Co., LTD 
 • จัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับบริการโดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์แก่ผู้เรียน รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะงานหรือข้อเสนอพิเศษใดๆ จากบริษัทฯ
 • วัตถุประสงค์อื่นใดตามที่สมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุข้างต้น

 

บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกไปจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการมอบหมายข้อมูล (Information Delegation)

บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทใด ๆ ในเครือ  Learn Corporation Co., LTD  หากบริษัทใด ๆ ในเครือ  Learn Corporation Co., LTD ได้รับมอบหน้าที่จากบริษัทฯ ในการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้บริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน

นอกจากนี้ ผู้เรียนยอมรับและตกลงว่า บริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ (“ผู้ให้บริการภายนอก”) ในกรณีเช่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ให้บริการภายนอกอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินคุณสมบัติ และความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเพียงพอ กำหนดข้อสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับในสัญญาว่าจ้างที่ทำกับผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทั้งจัดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมการใช้ข้อมูลระหว่างกัน (Shared Use of Information) 

ระหว่างระยะเวลาที่ผู้เรียนใช้บริการบริษัทฯ บริษัทในเครือ Learn Corporation และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอกอาจจะประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์ขึ้น (printed document) และ/หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (soft files) หรือรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทยการใช้บริการ (Use of Services) 

 • การใช้คุกกี้ (Cookies)

เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แก่ผู้เรียน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาและรักษาความมั่นคงปลอดภัย คุกกี้ (Cookies) จะถูกใช้เพื่อเก็บรูปแบบการตั้งค่าของผู้เรียน (user settings) เพื่อบันทึกลักษณะการเข้าถึง และตรวจสอบสถิติและรูปแบบการใช้งานต่างๆ ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะไม่รับการต่อเชื่อมคุกกี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่จำเป็นต้องต่อเชื่อมคุกกี้ เช่น การใช้บริการที่ผู้ประกอบการร้านค้าต้องล็อกอินก่อนการใช้บริการดังกล่าว

 

 • บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Logs)

หลังจากที่ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ ระบบจะเก็บบันทึกหมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser Type) และภาษาบราวเซอร์ (Browser Language) ฯลฯ ของผู้เรียนไว้ที่แพลทฟอร์ม (Platform) ของ บริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD  โดยอัตโนมัติ (“แพลทฟอร์ม”) โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผู้ใช้บริการ (user environment) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาบริการให้ดีขึ้นได้ และป้องกันมิให้เกิดการฉ้อโกงหรือไม่ได้รับอนุญาตใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนการดำเนินการให้บริการตามปกติสิทธิของผู้เรียน (Platform Operator’s and the Personnel’s Rights)

ผู้เรียนอาจจะยืนยัน เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ได้ลงทะเบียนไว้ในการใช้บริการ ไม่ว่าในเวลาใดๆ 

ผู้เรียนอาจจะขอดู หรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้จากบริษัทฯ โดยการติดต่อบริษัทฯ ตามวิธีที่กำหนดไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้ 

ผู้เรียนอาจจะส่งคำร้องขอให้บริษัทฯ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยการติดต่อบริษัทฯ ตามวิธีที่กำหนดไว้ท้ายนโยบายฉบับนี้ หากผู้เรียนและ/หรือผู้มีอำนาจกระทำการของผู้ประกอบการร้านค้าพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ถูกต้อง ผู้เรียนอาจจะร้องขอให้บริษัทฯ ลบ หรือยกเลิกการเก็บรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษา ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป

เมื่อผู้เรียนร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง (รวมถึงขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน) ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถยืนยัน/เข้าถึง ผ่านการใช้บริการได้ บริษัทฯ อาจจะเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เรียนในการเปิดเผยข้อมูล ผู้เรียนมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางส่วนได้ จนกว่าจะได้ให้ข้อมูลตามที่จำเป็นแก่บริษัทฯ

 

การอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้เรียนสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของ TCASter
หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Facebook และ Line OA

 

การยกเลิกบริการ (Withdrawal from the Services) 

หากผู้เรียนตัดสินใจยกเลิกบัญชีสำหรับบริการ และจะไม่ใช้บริการต่อไปอีก ข้อมูลทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล) ที่เกี่ยวกับผู้เรียนรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เรียน ดังกล่าวจะได้รับการจัดการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายฉบับนี้ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากผู้เรียน เพิกถอนการอนุญาตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอ บริษัทฯ อาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะดำเนินการให้บริการแก่ผู้เรียนได้ต่อไป หรือบริหารจัดการนิติสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุแห่งการยกเลิกสัญญากับบริษัทฯ และถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าผิดสัญญาหรือคำรับรองตามสัญญา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายไว้อย่างชัดแจ้ง
ความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 

เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากผู้เรียนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา คุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะมีการควบคุมอายุเพื่อไม่ให้มีไว้สำหรับการใช้โดยผู้เรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเราตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เรียน เราจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน ซึ่งรวมถึง

 

 • การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องข้อมูลของในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน รวมถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากผู้เรียน การที่อาจใช้ข้อมูลเพื่อมอบประสบการณ์และบริการที่เหมาะสม และแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD
 • การขอความยินยอมจากบิดามารดาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เรียน หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับเด็กโดยตรง ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและแนวทางปฏิบัติของบริษัท
 • การจำกัดเรื่องที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เรียนไม่ให้มากไปกว่าความจำเป็นตามสมควรสำหรับการพัฒนาและมอบประสบการณ์ด้านการเรียน
 • การให้บิดามารดาเข้าถึงหรือมีความสามารถที่จะร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากผู้เรียนและความสามารถที่จะร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Modification to this Privacy Policy)

บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ผู้เรียน สามารถเข้าถึงนโยบายฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ TCASter
 

 

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

1) บทนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด (และบริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD” ในกรณีที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทร่วมของบริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการสมัครเรียน การเข้ากิจกรรมและระบบการเรียนแบบออนไลน์ ใช้บริการต่างๆ และหรือเพื่อการสื่อสารใดๆ ตามกรอบที่บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัดกำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่าผู้ใช้บริการอีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “TCASter” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ รวมทั้งการซื้อสินค้า สมัครเรียน ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อผู้ใช้บริการตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของออนดีมานด์แล้วผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด และบริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD ทุกประการ

 

2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

3) เงื่อนไขทั่วไป

“TCASter” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ได้ทุกเมื่อ โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลา และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการและหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ 

 

“TCASter” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิกสินค้าและหรือบริการใดๆ ได้ทุกเวลาที่ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้สินค้าและหรือบริการได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ “TCASter” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ออนดีมานด์เห็นควร การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

 

 

ในการใช้สินค้าและหรือบริการใดๆ และใช้เว็บไซต์ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์

 • คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของสินค้าและ หรือบริการและเว็บไซต์
 • แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
 • ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของสินค้าและหรือบริการและ เว็บไซต์
 • scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปในสินค้าและหรือบริการ

 

4) ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 

บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด (และบริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ทั้งหมดของบริษัท เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เลิร์น คอร์เปอเรชั่น จำกัด

 

5) การใช้งาน

ผู้ใช้บริการจะใช้สินค้าและหรือบริการเพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้นผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้สินค้าและหรือบริการหรือติดต่อผู้สอนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากออนดีมานด์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

 

6) ข้อตกลงและคำรับรองของผู้ใช้บริการ” 

 • ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของสินค้าและหรือบริการก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าและหรือบริการนั้นๆ ในกรณีของผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและรับรองว่าผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าและหรือบริการนี้แล้ว
 • ผู้ใช้บริการจะไม่นำสินค้าและหรือบริการไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ
 • ผู้ใช้บริการจะไม่ขอข้อมูลใดๆ จากผู้สอนและหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้สินค้าและหรือบริการที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้นผู้ใช้บริการไม่สามารถนำสินค้าและหรือบริการที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่บริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ

 

7) การสมัครสมาชิก

ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดยผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้ามีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก

ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้

ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนไปยังอีเมลบัญชีอื่นผู้ใช้บริการต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ออนดีมานด์โดยการพิจารณาของทีมงานออนดีมานด์ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนที่ผู้ใช้บริการได้สมัครเรียน จะถูกบันทึกกับบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ ทางออนดีมานด์จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

 

9) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของออนดีมานด์จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและหรือบริการเท่านั้น

 

10) การยกเลิกการใช้สินค้า

หากผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไขในการใช้สินค้าและหรือบริการในข้อใดๆ “TCASter” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้สินค้าและหรือบริการของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ออนดีมานด์ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ในทันที